شماره حساب ها

جهت تمدید نرم افزارها و یا خرید نرم افزار جدید، طبق تعرفه امسال می توانید از شماره حسابهای زیر استفاده و سپس جهت ثبت در سیستم، با ما تماس بگیرید.

 

 

کلیه حسابها بنام مجتبی نخعی راد

 

بانک اقتصاد نوین

شماره حساب 180280050870691

شماره کارت: 6274121185467354

 

بانک سپه

شماره حساب 0791300460812

شماره کارت: 5892101072015544

 

 

بانک ملی

شماره حساب 0301581746003

شماره کارت: 6037991814231910

 

All Rights Reserved. © 2010-2018 Designed By Parnak.org